ORIGINAL ARTICLE
Permanent GNSS Observations at Agh-Ust Satellite Observatory
 
 
More details
Hide details
1
Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering, AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, 30 Mickiewicza Av., 30-059 Kraków, Poland
 
 
Online publication date: 2016-05-31
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
Reports on Geodesy and Geoinformatics 2016;100:101-107
 
KEYWORDS
ABSTRACT
GPS satellite observations at the Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering AGH-UST are conducted since the early 90s of the last century. In 2001, efforts have been made on getting permanently functioning GPS station. At present, observatory is EPN operational center for two GNSS stations KRAW and KRA1. Moreover, KRA1 station is one of fundamental control points in polish horizontal network. The article gives the history and scope of the research carried out in the satellite observatory AGH-UST during the period 2001 - 2015.
 
REFERENCES (32)
1.
Antosiewicz, M. (2007). System pozycjonowania precyzyjnego o przeznaczeniu ogólnopolskim dla województwa małopolskiego. Geomatics and Environmental Engineering, 1/1(1), 23-42.
 
2.
Banasik, P. (2007). Wyznaczenie wysokości normalnej oraz charakterystyk pola ci ężkościowego dla stacji permanentnej KRAW. Geomatics and Environmental Engineering, 1/1(1), 53-60.
 
3.
Banasik, P. & Góral, W. (2005). Eastern Silesian Geodynamic GPS Network - Preliminary results of the campaign 2003-2004. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2(3 (139)), 1-6.
 
4.
Banasik, P., Góral, W., Maciaszek, J., & Szewczyk, J. (2003). Wykorzystanie aktywnej sieci geodezyjnej (ASG-PL) do monitorowania przemieszczeń punktów na obszarze GOP. Geodezja, 9(2/1).
 
5.
Banasik, P. & Kudrys, J. (2007). Weryfikacja wyników przeliczenia współrzędnych z układu lokalnego miasta Krakowa (ULK) do układu "2000" z wykorzystaniem stacji permanentnej GPS "KRAW". Geomatics and Environmental Engineering, 1/2, 13-21.
 
6.
Banasik, P., Kudrys, J., Rogowski, J. B., & Skorupa, B. (2010). Automatyzacja procesu wyznaczania składowych odchylenia linii pionu z obserwacji zenitalnych gwiazd i sygnałów GPS. Kraków: Wydawnictwa AGH.
 
7.
EUREF mail. (2003a). EUREF mail no. 1550. http://epncb.oma.be.
 
8.
EUREF mail. (2003b). EUREF mail no. 1554. http://epncb.oma.be.
 
9.
EUREF mail. (2003c). EUREF mail no. 1561. http://epncb.oma.be.
 
10.
EUREF mail. (2010). EUREF mail no. 4980. http://epncb.oma.be.
 
11.
Góral, W. (2003a). Precyzyjny pomiar wysokości elipsoidalnej za pomocąGPS na obszarze ograniczonym siecią stacji permanentnych KRAW+ASG-PL. Geodezja, 9(2/1), 217-223.
 
12.
Góral, W. (2003b). The concept of utilizing the Silesian Active Geodetic Network for determination of current parameters of local differential troposheric refraction. ACTA MONTANA, Series A(24 (131)), 105-108.
 
13.
Góral, W., Banasik, P., Maciaszek, J., & Szewczyk, J. (2005). Badawcza sieć geodynamiczna na obszarze wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Kraków: UWND AGH.
 
14.
Góral, W. & Jasiurkowski, D. (2006). Preliminary results of the analysis of the GPS vector solutions time series (VSTSGPS) in ASG-PL Permanent Network. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 3(3 (143)), 23-29.
 
15.
Góral, W. & Kudrys, J. (2006). Analysis of stability of permanent GPS stations KRAW, KATO and ZYWI. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 3(3 (143)), 19-22.
 
16.
Góral, W. & Kudrys, J. (2007). Oblicznie poprawek uwzględniających wpływ charakterystyk anten w pomiarach fazowych GPS. Geomatics and Environmental Engineering, 1/1(1), 133-139.
 
17.
Góral,W. & Skorupa, B. (2012). Determination of intermediate orbit and position of GLONASS satellites based on the generalized problem of two fixed centers. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 9(3 spec. iss.), 283-290.
 
18.
Góral, W. & Skorupa, B. (2015). Calculation of position and velocity of GLONASS satellite based on analytical theory of motion. Artificial Satellites, 50(3), 105-114.
 
19.
Krzyżek, R. & Skorupa, B. (2012). Analysis of Accuracy of Determination of Eccentric Point Coordinates of the KRAW Permanent Geodetic Station in RTK GPS Measuring Mode with the Application of the NAWGEO Service of the ASG-EUPOS System. Geomatics and Environmental Engineering, 6(4), 35-46.
 
20.
Kudrys, J. (2002). Wstępne wyznaczenie współrzędnych punktu KRAK w nawiązaniu do stacji permanentnych IGS z wykorzystaniem oprogramowania Bernese 4.2. Geodezja, 8(1).
 
21.
Kudrys, J. (2005). Transmisja poprawek do obserwacji w trybie RTK GPS z wykorzystaniem protokołu Ntrip. Geodezja, 11(2), 301-308.
 
22.
Kudrys, J. (2007). Automatic Determination of Vertical Deflection Components from GPS and Zenithal Star Observations. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 4(4 (148)), 169-172.
 
23.
Kudrys, J. (2009a). Automatic determination of the deflections of the vertical - first scientific results. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 6(3 (155)), 233-238.
 
24.
Kudrys, J. (2009b). Time-frequency analysis of the Sumatra 2004 earthquake impact on GPS stations. Report on the symposium of the IAG sub-commission 1.3a Europe, 42 EUREF Publications(17).
 
25.
Kudrys, J. & Krzyżek, R. (2011). Analysis of Coordinates Time Series Obtained Using the NAWGEO Service of the ASG-EUPOS System. Geomatics and Environmental Engineering, 5(4), 39-46.
 
26.
Maciuk, K. (2012). An Analysis of Coordinate Changes of the Permanent Geodetic Stations KRAWand KRA1 During the Flood in 2010. Geomatics and Environmental Engineering, 6(1), 51-57.
 
27.
Maciuk, K. (2015). Integration of GPS and GLONASS systems in geodetic satellite measurements. Geoinformatica Polonica, 14, 75-83.
 
28.
Maciuk, K. (2016). The study of seasonal changes of permanent stations coordinates based on weekly EPN solutions. Artificial Satellites, 51(1), 1-18.
 
29.
Skorupa, B. (2006). Praktyczna realizacja algorytmu estymacji lokalnej różnicowej refrakcji jonosferycznej i troposferycznej na obszarze ograniczonym siecią stacji permanentnych ASG-PL. Geodezja, 12(1), 95-104.
 
30.
Skorupa, B. (2007). Wyznaczenie drugoróżnicowych całkowitoliczbowych nieoznaczoności cykli w pomiarach fazowych GPS zarejestrowanych na punktach lokalnej sieci stacji permanentnych. Geomatics and Environmental Engineering, 1/1(1), 213-221.
 
31.
Skorupa, B. (2011). Study on GPS Phase Ambiguity Resolution Effectiveness with use of LAMBDA De-Correlation Method. Geomatics and Environmental Engineering, 5(2), 81-87.
 
32.
Skorupa, B. & Góral, W. (2015). Położenie i prędkość satelitów GNSS na postawie uogólnionego zagadnienia dwóch stałych centrów grawitacji. Kraków: Wydawnictwa AGH.
 
eISSN:2391-8152
ISSN:2391-8365
Journals System - logo
Scroll to top